Všeobecné obchodní podmínky

BLITZ BLANK REINIGUNG – DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN S.R.O.

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
  Následující všeobecné podmínky se stanou obsahem smlouvy. Protichůdné nebo rozdílné podmínky, jakož i jiná omezení nebudou uznána, ledaže jsme ve zvláštním případě výslovně a v písemné formě souhlasili.
 2. CENY:
  Všechny uvedené netto ceny jsou založené na mzdových a materiálových nákladech v čase předložení písemné nabídky. V netto cenách jsou všechny mzdové, materiálové a přepravní náklady a u paušálních zakázek dodávka všech potřebných čisticích zařízení a strojů. Kromě toho jsou v ceně zahrnuty všechny zákonné služby, jakož i v kolektivní smlouvě dohodnutý příplatek za obtížnost, nebezpečí a nečistoty, zákonná odpovědnost a úrazové pojištění. Zákonné svátky jsou zahrnuté v měsíčních paušálech, a proto nemohou být zvýhodněné. Naše nabídky jsou vždy nezávazné a bez poplatku. Při zvýšení mezd po kolektivním vyjednávaní nebo při jiném zvýšení nákladů jsme oprávněni ceny přizpůsobit v závislosti na potvrzení paritní komise nebo jiného rovnocenného potvrzení.
 3. TRVÁNÍ SMLOUVY:
  Smlouva o dlouhodobém úklidu se uzavírá na dobu neurčitou. V případě výpovědi musí být tato výpověď oznámena doporučeným dopisem jeden měsíc před ukončením smlouvy. V případě speciálního čištění bude zakázka uzavřena na jednorázový výkon. Při ukončení zakázky se objednavatel zakázky zavazuje okamžitě společně s naším příslušným referentem vykonat převzetí objektu a okamžitě zjistit případné nedostatky, škody atd. Později vytknuté nedostatky a škody nebudou uznány. Pokud se neuskuteční žádný závěrečný postup, zakázka se považuje za řádně ukončenou.
 4. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY:
  V případě předčasného ukončení smlouvy se může objednavatel zakázky odvolat na nevykonaní zakázky nebo na špatný výkon pouze tehdy, když po přijetí vícero podložených písemných stížností nebudou tyto nedostatky námi odstraněny. V případě, že objednavatel zakázky neposkytne platby, nebo je poskytne se zpožděním, jsme oprávněni při stanovení pětidenní dodatečné lhůty od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit, a to bez jakékoli povinnosti uskutečnit výkon. Případné reklamace na neuskutečněný výkon měsíčních prací nám musí být ihned, nejpozději však do čtvrtého dne následujícího měsíce nahlášeny, jinak nevznikne nárok na náhradu.
 5. ZÁRUKA A ODPOVEDNOST:
  Ručíme za správné a odborné plnění. Reklamace výkonu – při jiných ztrátách – se uplatňují ihned po ukončení úklidu, s přesným popisem závad písemně nebo přímo na místě, v přítomnosti našeho referenta. Prodloužení záruky za účelem odstranění nedostatků se neuskuteční. Za škody na čištěném majetku, které nemají zřejmou povahu, před zahájením úklidu (např. pokládka koberce s lepidlem ve vodě rozpustným, škody způsobené nedostatečnou pevností tkaniny, nedostatečná stálost barev a potisku, sražení, předcházející nesprávné ošetření, skryté vady), jakož i za jiné škody na majetku klienta odpovídáme jen při úmyslném poškození nebo při hrubé nedbalosti našich zaměstnanců. Pokud jsme odpovědní, peněžní náhrada může být požadovaná jen do výše hodnoty v daném čase, širší odpovědnost hlavně za škody, jakož i ztrátu zisku a výdělku. Nároky třetích stran nebo ztráta dobré pověsti neexistují. Pokud se navzdory předcházejícímu řádnému ověření zjistí v průběhu zpracování, že zakázku nelze vykonat, můžeme od smlouvy odstoupit, ledaže objednavatel zakázky souhlasí s její změnou. Při ztrátě klíče se uhradí jen hodnota daného klíče.

  SPECIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ (ČIŠTĚNÍ STAVEB):
  Při čištění skleněných povrchů, na kterých se nacházejí zbytky malty a/nebo jiných silných nečistot, může dojít k tomu, že například prostřednictvím krystalů křemene obsažených v maltě vzniknou při čištění škrábance na povrchu. Za tento druh poškození nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za dostatečnou ochranu (např. fólie) skleněných ploch před takovými a podobnými, stavbou podmíněnými zbytky je zodpovědný objednavatel zakázky, případně jeho dodavatel.
  MYTÍ OKEN:
  Za navrstvená okna nepřebíráme žádnou odpovědnost.
  ČIŠTĚNÍ ŽALUZIÍ:
  Za zabarvení způsobené povětrnostními podmínkami nepřebíráme žádnou odpovědnost.
  ČIŠTĚNÍ STROJI, SUCHÉ ČIŠTĚNÍ:
  Při prvním nástupu čisticích techniků musí být zaměstnanec upozorněn odbornou osobou klienta na zvláštní rizika podle pravidel ochrany zaměstnanců při práci, jakož i na možná specifika, na která se při provádění čištění musí dbát.
  Na odstranění zbytků z úklidu musí objednavatel zakázky poskytnout na začátku výkonu vhodné nádoby v dostatečném množství. Za odbornou likvidaci odpadu v souladu se zákonem o odpadech je odpovědný objednavatel zakázky.

 6. ZPOŽDĚNÍ DODÁVEK:
  Nejsme odpovědní za opoždění dodávky, které je způsobené vyšší mocí nebo jinými příčinami bez našeho zavinění. Vyšší moc nás opravňuje odložit dodaní po dobu trvaní nemožnosti výkonu, nebo odstoupit od smlouvy zcela nebo částečně. Vyšší mocí se rozumí všechny okolnosti, které dodávku značně ztíží nebo způsobí nemožnost výkonu (např. válka, blokovaní dopravy, nedostatek surovin, porucha zařízení). Nároky na náhradu škody z důvodu nedodání nebo pozdního dodaní, bez ohledu na důvod, jsou vyloučeny.
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
  Všechny faktury jsou splatné 14 dní po obdržení netto sumy bez srážky, aktuální měsíční vyúčtovaní však nejpozději do konce měsíce. Opoždění platby a tím i povinnost zaplatit úroky z prodlení ve výši 2 % nad bankovní sazbou vzniká bez varovaní v den splatnosti. Klient není oprávněn zadržovat platby z důvodu reklamací výkonu nebo jiných námi neuznaných protinároků, nebo si svévolně něco připisovat k dobru a odpočítávat od vyúčtovaných sum na základě chybných výkonů.
 8. ZÁKAZ ZAPOČÍTÁNÍ:
  Uplatnění zádržného práva nebo započítání dalších protinároků klienta jsou vyloučené, pokud tyto protinároky nebyly právoplatně uznány nebo námi výslovně uznány.
 9. VÝKONY:
  Výkony poskytujeme jen do té míry, v jaké byly dohodnuty. Výkony nad rámec, např. úklid po řemeslnících při příležitosti úprav, atd., jsou účtovány zvlášť. Na pracovišti musí být možnost odběru vody a elektrické energie. Náklady na vodu a elektřinu, které jsou nevyhnutelné pro výkon práce strojů a zařízení, hradí klient. To platí i pro poskytování mýdla na mytí rukou, ručníků a toaletního papíru.

  PŘERUŠENÍ PRÁCE PŘI SPECIÁLNÍCH VÝKONECH:
  Naše ceny se opírají o předpoklad, že práce je možné vykonávat bez přerušení. Jakmile je přerušení práce nevyhnutelné, které není v naší sféře vlivu, započítají se prostoje našich zaměstnanců do faktury.

 10. ZÁKAZ VYUŽITÍ ÚKLIDOVÉHO PERSONÁLU:
  Poskytovatel zakázky se zavazuje, že po dobu platnosti smlouvy nebo v případě výpovědi nepoužije námi nasazený úklidový personál pro nikoho jiného.
 11. MÍSTO PLNĚNÍ A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST:
  Místem plnění je objekt určený objednavatelem zakázky.
  Příslušné jsou soudy ve Vídni.
 12. ODCHYLNÁ USTANOVENÍ:
  Všechna pravidla a poznámky objednavatele zakázky, které se neshodují s uvedenými obchodními podmínkami, jsou pro nás závazné jen tehdy, když jsme je písemně potvrdili a vztahují se pouze k té záležitosti, pro kterou byly dohodnuty.